Huishoudelijk Reglement

Artikel 1

 

Lid worden van volkstuinvereniging "Ons Domein"

 

Het verhuren van tuinen is een activiteit van het bestuur van de vereniging.
Wanneer u bij ons een tuin wilt huren kunt u een formulier krijgen bij één van onze complexbestuurders of bij onze secretaris. U kunt het formulier invullen en daarmee uw interesse voor een tuin kenbaar maken.
Omdat er 2 complexen zijn (De Weide en Krakeel) is het belangrijk dat u aangeeft welk complex uw voorkeur heeft.
U krijgt bericht als er een tuin beschikbaar is.

 

Artikel 2

 

Leden

 

 1. Aspirant leden worden in volgorde van aanmelding op de -eventuele- wachtlijst voor het complex van hun voorkeur geplaatst. Aspirant leden hebben bij toewijzing van de tuinen voorrang t. o. v. leden die al één of meerdere tuinen huren. Ieder "lid zonder tuin" die een tuin krijgt toegewezen DOOR DE COMPLEXBESTUURDER is gedurende een volledig verenigingsjaar "proeflid". Het bestuur beoordeelt voor het eind van het jaar of het "proeflid" het volwaardig lidmaatschap wordt verleend dan wel het lidmaatschap wordt beëindigd
 2. Een tuin bestaat uit 2 kavels. Een kavel is ongeveer 1 are groot. Een lid huurt tenminste 1 kavel of een veelvoud hiervan. Het is dus mogelijk een halve tuin te huren, een hele tuin of meer, zolang het totaal gehuurde oppervlak maar een veelvoud van 1 kavel is.
 3. Een tuinder heeft recht op 1 tuin, oftewel 2 kavels. Aan al de extra kavels die worden gehuurd kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de extra kavels die vóór 1 januari 2010 zijn gehuurd.
 4. Leden mogen hun tuin noch geheel noch gedeeltelijk onderverhuren. Leden kunnen wel een medetuinder op hun tuin toelaten. Deze medetuinder moet lid zijn of worden van "Ons Domein" en betaalt van de jaarlijkse bijdrage de volgende categorieën: de contributie en de eventuele toeslag.
 5. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 november tot 1 november van het volgend jaar.
 6. Wanneer leden door ziekte of andere omstandigheden de tuin niet kunnen onderhouden, dient dit onverwijld gemeld te worden aan het complexbestuur. Ook in deze situatie blijft de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Hij dient zelf te zorgen voor een oplossing voor het onderhoud.

 

Artikel 3

 

Kosten

 

De kosten bestaan uit een eenmalige en een jaarlijkse bijdrage. De eenmalige bijdrage is opgesplitst in twee categorieën:1. a. Administratiekosten
1. b. Inschrijfgeld = waarborgsom


De jaarlijkse bijdrage is opgesplitst in drie categorieën:


2. a. Huur van de tuin
2. b. Lidmaatschapsgeld = contributie
2. c. Toeslag incasso (indien van toepassing)


Ad. 1.a. Administratiekosten
De administratiekosten worden eenmalig geheven ter dekking van de kosten van inschrijving en de verstrekking van het huishoudelijk reglement


Ad. 1.b. Inschrijfgeld = waarborgsom
De waarborgsom dient om de kosten te dekken die ontstaan wanneer de tuinder niet voldoet aan de opleveringsverplichtingen bij beëindiging van het lidmaatschap (zie: artikel 14). De borg wordt teruggegeven indien, naar oordeel van het complexbestuur, aan de opleveringsverplichtingen is voldaan.


Ad. 2.c. Toeslag incasso
Indien een tuinder besluit tot een andere betaalwijze dan via automatische incasso, dan wordt een toeslag incasso geheven. De jaarlijkse bijdrage aan de vereniging en andere vergoedingen dienen na ontvangst van de rekening, vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar aan de penningmeester te zijn voldaan. Gironummer is 4405136 t.n.v. penningmeester VTV Ons Domein. Bij overschrijding van deze datum kunnen administratiekosten c.q. incassokosten in rekening worden gebracht. De jaarlijkse bijdrage kan bij tussentijdse opzegging niet teruggevorderd worden. Is er op 1 mei nog niet betaald dan volgt opzegging van het lidmaatschap door het bestuur. De bedragen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 4

 

Dagelijks Bestuur

 

Het dagelijks bestuur (DB) is belast met het toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. De notulen van zowel de bestuursvergaderingen als de algemene ledenvergadering worden door de voorzitter en secretaris - na goedkeuring- ondertekend.

 

Complexbestuur

 

Het complexbestuur is belast met het toezicht op de tuinen en de werkzaamheden daarop, alleen zij spreken de leden aan. Zodra er echter bestuurlijke actie moet worden ondernomen die verder gaat dan een mondelinge waarschuwing, roept het complexbestuur het DB op, zodat op de tuin gezamenlijk de actie kan worden bepaald en de gegevens kunnen worden opgenomen.
De complexbestuurders zorgen ook (graag samen met andere tuinders) voor onderhoud schuren, parkeerplaats, kruiwagens e.d. Alle leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot de tuinen, evenals de commissies en anderen die door het bestuur hiertoe schriftelijk zijn gemachtigd.
Het bestuur kan op verzoek van een tuinder het houden van bijen, onder voorwaarden, toestaan en onmiddellijk verbieden.

 

Artikel 5

 

Commissies

 

Het bestuur kan, indien de wens hiertoe bestaat, bijzondere commissies in het leven roepen. Deze dienen te bestaan uit een aantal leden en een lid van het bestuur. Zij overleggen met het bestuur over haar werkwijze en brengen verslag uit aan het bestuur.

 

Artikel 6

 

Voorzitter

 

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen, is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging. Hij houdt toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement evenals van de besluiten door de diverse organen genomen. Belangrijke stukken worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Betreft het financiële aangelegenheden, dan tekent de penningmeester mee. Naar buiten treedt de voorzitter op als rechtsgeldig persoon. Hij kan zich laten vervangen door één van de andere leden van het DB. Tevens onderhoudt hij het contact met de redactie van Trianthus. Hij coördineert ook ARBO-zaken.

 

Artikel 7

 

Secretaris

 

De secretaris houdt de notulen bij van zowel de bestuurs- als de ledenvergaderingen. Indien naar het oordeel van de secretaris de notulen niet door hem of haar kunnen worden geschreven, omdat hij of zij deel wil nemen aan het mondeling debat, dan mag een ander persoon (liefst een lid) de notulen verzorgen. De secretaris is tevens belast met het bewaren van alle stukken en bescheiden van de vereniging, met uitzondering van de financiële administratie. Hij of zij draagt zorg voor de verzending van de mededelingen en zorgt voor het jaarverslag van de vereniging. Het jaarverslag wordt aan alle leden toegestuurd.

 

Artikel 8

 

Penningmeester

 

De penningmeester is belast met de ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Hij verwerkt aan het begin van elk kalenderjaar de door de leden te betalen bijdragen. Elk jaar maakt de penningmeester een balans op en zorgt tevens voor een financieel verslag, welk op de algemene ledenvergadering ter inzage ligt. Het verslag kan op verzoek van een lid, worden toegestuurd. De penningmeester stelt een begroting op voor het komende verenigingsjaar. Deze begroting wordt behandeld in het bestuur, voordat deze wordt voorgelegd aan de leden op de algemene ledenvergadering van de vereniging. Ook de ledenadministratie berust bij de penningmeester. De penningmeester is verplicht een kopie van zowel de financiële administratie als wel een kopie van de ledenadministratie van de vereniging bij te houden. De kopie van de ledenadministratie moet periodiek, op afgesproken momenten bij de secretaris gedeponeerd worden. De penningmeester doet tijdens elke bestuursvergadering verslag van het financiële reilen en zeilen van de vereniging.

 

Artikel 9

 

Verplichtingen

 

 1. Elk lid dient te zorgen dat de tuin, opstallen en overige bouwwerken in goede staat van onderhoud verkeren, zodat deze er net en ordelijk uitzien naar oordeel van het complexbestuur.
 2. Het padgedeelte langs de tuin moet vrij worden gehouden van onkruid. Elke tuinder dient ervoor te zorgen dat te allen tijd een padbreedte van 1,20 m. gehandhaafd blijft. Iedere tuinder wordt geacht het aan zijn/haar tuin grenzende pad tot aan de middellijn te onderhouden (onkruid wieden) Het deel sloot/greppel grenzende aan uw tuin dient u te onderhouden.
 3. Het voorjaarsonderhoud behoort uiterlijk op 1 mei afgerond te zijn, terwijl de tuin er op 1 november winterklaar bij hoort te liggen, (bijvoorbeeld bonenstaken en erwtenrijs zijn verwijderd).
 4. Van elk lid wordt verwacht dat hij tuinafval, bv. (snoeiafval), direct afvoert of op een composthoop op het eigen perceel opslaat. Het is niet toegestaan het tuinafval of ander afval (plastic, hout glas, stenen, enz.) op het complex of in de directe omgeving ervan, in sloten, bermen of anderszins te deponeren. Afval meenemen en in eigen afvalcontainer deponeren of anders naar de gemeentelijke stortplaats brengen. Bij overtreding hiervan worden onherroepelijke sancties opgelegd (zie: artikel 15).
 5. Het is ten strengste verboden (ook bij wet) om afval te verbranden op onze complexen. Bij overtreding hiervan worden onherroepelijke sancties opgelegd (zie: artikel 15).
 6. Barbecueën is op onze complexen niet toegestaan.
 7. Tuinders dienen medetuinders te vrijwaren van overlast door:
  • Hinderlijke afscheidingen. Wil men toch een afscheiding van bv. gaas, dan niet hoger dan 1 meter.
  • Windschermen en gaasdoekwanden
  • Overwaaien van onkruid, gras of andere zaden
  • Overhangende takken
  • Doornige planten dienen minstens 1 meter uit de grens te staan
  • Hinderlijk geluid. Zie ook: artikel 13 n
 8. Hoge planten en bomen moeten zover uit de tuingrens staan als zij hoog zijn

 

Artikel 10

 

Ziekten en bestrijding

 

Ziek plantaardig afval (besmet met phytophtora, knolvoet of andere plantenziekten) moet direct afgevoerd worden.
Bij de bestrijding (ook preventief) van plantaardige of dierlijke parasieten en virussen (ziekten en plagen), wordt een biologisch(e) aanpak/middel geadviseerd.
Het gebruik van bij wet verboden bestrijdingsmiddelen, in welke vorm dan ook, is uiteraard niet toegestaan. Bij overtreding van de wet komen de (financiële) gevolgen volledig voor rekening van de vervuiler. Paden spuiten met 1 op 1 oplossing water en schoonmaakazijn. Onkruid chemisch bestrijden hoeft in principe niet.
Aardappelen mogen niet vaker dan 1 keer in de drie jaar op hetzelfde deel van de tuin worden geteeld.

 

Artikel 11

 

Opstallen

 

Per kavel (ca 100 m2) volkstuin is 15 m2 aan gebouwen (bv. kas, blokhut, schuurtje) toegestaan tot een maximum gebouwoppervlak van 30 m2, waarbij de nokhoogte maximaal 2,50 m mag zijn. De constructie moet van dusdanige kwaliteit zijn, dat de gebouwen niet door harde wind beschadigd kunnen worden. Het geheel moet een verzorgde indruk maken. Overleg vooraf met de complexbestuurder over de uitvoering is noodzakelijk. Voor de duidelijkheid: als u op 100m2 een kas bouwt van 12 m2, dan mag er nog een schuurtje bij van maximaal 3m2. De gebouwen mogen op generlei overlast bezorgen aan medetuinders Bij opzegging van de tuin moeten de gebouwen verwijderd worden, tenzij de nieuwe huurder dit niet nodig vindt. Overleg met de complexbestuurder is verplicht. De situatie zoals die is op 1 januari 2010, blijft gehandhaafd. Wordt het bestemmingsplan overschreden dan zijn de kosten voor rekening tuinder. In de blokhut of tuinkoepel thee of koffie drinken, een broodje eten, is toegestaan. Recreatief "wonen" op het volkstuincomplex is niet toegestaan.

 

Artikel 12

 

Schuren

 

Alle schuren van de vereniging zijn van de leden. Leden hebben recht om tuinmateriaal hierin op te slaan, alleen nu wel expliciet in overleg met het complexbestuur. Opslag van rommel of anderszins, zoals brandhout, is niet toegestaan. Dit geldt voor iedereen.

 

Artikel 13

 

Struiken, scheidingen e.d.

 

 1. Het planten van vruchtdragende struiken, sierstruiken en laagstam fruitbomen is toegestaan mits dit geen overlast door hoogte of breedte aan derden veroorzaakt. Indien hinderlijke schaduwwerking ontstaat en er verschil van mening ontstaat wat hinderlijke schaduwwerking is, dan is de mening van de complexbestuurder doorslaggevend. Zie ook: Artikel 9.h. Bij opzegging van de tuin moeten deze struiken en fruitbomen verwijderd worden, tenzij de nieuwe huurder dit niet nodig vindt. Overleg met de complexbestuurder is verplicht.
 2. Wietplanten kweken of hebben op het complex, dan wel andere planten die het vervaardigen van softdrugs tot gevolg hebben, te verhandelen of te gebruiken wordt niet toegestaan. Bij overtreding volgt onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap en in alle gevallen wordt de politie ingeschakeld.
 3. Het plaatsen van schuttingen en het gebruiken van prikkeldraad als omrastering van de tuin zijn niet toegestaan. Ook het verbreken of beschadigen van omrasteringen op het complex is niet toegestaan.
 4. De scheiding tussen tuinen wordt aangegeven door paaltjes. Het verleggen van de grens van de tuin(en) of de paden op het complex is niet toegestaan.
 5. Het (tijdelijk) opslaan van materialen die niet bedoeld zijn voor het tuinieren op het complex, is niet toegestaan. Het storten van grond van buiten het complex, uitgezonderd tuinaarde, compost en potgrond op de gehuurde tuin(en) is evenmin toegestaan.
 6. Tuinen die grenzen aan greppels of sloten dient u zelf schoon te houden. Uitzondering voor complex Krakeel is de waterlossing, die in beheer is van het waterschap Reest en Wieden.
 7. Tuingereedschappen, bv. kruiwagens, mogen niet buiten het complex gebruikt worden.
 8. Degene die schade toebrengt aan derden is daarvoor zelf volledig aansprakelijk.
 9. Handel drijven en/of reclame aanbrengen op de tuin is niet toegestaan.
 10. Kinderen onder 14 jaar hebben geen toegang op de tuinen behalve onder begeleiding van een volwassene.
 11. Het houden van pluimvee of andere dieren op de volkstuin is niet toegestaan. Uitzondering hierop: Zie Art. 4 lid 3.
 12. Honden mogen uitsluitend kort aangelijnd meegenomen worden. Bromfietsen, scooters en auto's met een ingeschakelde motor zijn op de tuincomplexen verboden.
 13. Indien een lid naar oordeel van het bestuur zich schuldig maakt aan wangedrag of diefstal volgt met onmiddellijke ingang opzegging van het lidmaatschap.
 14. Op zondag mag er geen geluidsoverlast zijn voor de omwonenden van het complex door zagen, timmeren, muziek, motoren of iedere andere activiteit die de zondagsrust kan verstoren.

 

Artikel 14

 

Beëindiging lidmaatschap

 

Indien bij beëindiging van het lidmaatschap de in gebruik gegeven tuin niet in goed verzorgde staat is opgeleverd, zal de vereniging de kosten, die gemaakt moeten worden om de tuin alsnog in een goed verzorgde staat te brengen, ten laste brengen van het lid. Hieraan voorafgaand zal het lid schriftelijk in gebreke worden gesteld en 14 dagen de gelegenheid worden gegeven om alsnog aan de opleveringsverplichtingen te voldoen. Indien niet wordt voldaan aan de opleveringsverplichtingen en/of nog vorderingen aanwezig zijn, zal de waarborgsom toevallen aan de vereniging ter dekking van de kosten. Indien de waarborgsom lager is dan de vordering, zal het nog resterende bedrag in rekening worden gebracht. Opzegging van een tuin dient voor 1 november schriftelijk bij de secretaris binnen te zijn. Ontruiming van de tuin geschiedt dan in overleg met één van onze complexbestuurders. Eventuele wintergroenten mogen tot einde van het jaar nog gerooid worden.

 

Artikel 15

 

Overtreding van Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

De complexbestuurder wijst de tuinder op overtreding en eist de overtreding te corrigeren binnen 14 dagen.
Wanneer dit niet binnen 14 dagen is gebeurd komt het Bestuur in actie. Het Bestuur stuurt de betrokken tuinder een brief waarin opnieuw een limiet wordt gesteld. Wordt hieraan niet voldaan dan volgt opzegging van lidmaatschap waarbij alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de tuinder zijn.

 

Artikel 16

 

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Artikel 17

 

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het is aanvaard door de algemene ledenvergadering. Vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering op 5 februari 2010.Volkstuinvereniging Ons domein Hoogeveen, Volkstuin Hoogeveen, Volkstuinvereniging Hoogeveen, moestuin Hoogeveen, tuinieren Hoogeveen, tuintje huren Hoogeveen, tuin huren Hoogeveen, groenten vebouwen, fruit telen, Volkstuinencomplex Hoogeveen, locatie de weide, locatie krakeel, complex de weide, complex krakeel