Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen:


Het verenigingsjaar loopt van l november tot l november van het daaropvolgend jaar. Opzegging van een tuin dient vóór l november bij voorkeur via e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie @vtvonsdomein.nl) binnen te zijn, er wordt dus geen opzegtermijn gehanteerd. Zie ook het Huishoudelijk Reglement (Artikel 14).


De ledenadministratie wordt momenteel bijgehouden door de heer D. Ruijne tevens penningmeester.


Wet Van Dam


In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden.

Met deze wet is een stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen verboden verklaard. Voor verenigingen is hierop een uitzondering gemaakt.


Aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 35 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  1. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen (Vandaar deze link).

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor één jaar blijft daardoor dus mogelijk voor verenigingen indien het lid niet opzegt.


Wilt U alle wijzigingen eens nalezen dan kan dat via deze link:
Wet van 26 november 2010 (Wet Van Dam)

Volkstuinvereniging Ons domein Hoogeveen, Volkstuin Hoogeveen, Volkstuinvereniging Hoogeveen, moestuin Hoogeveen, tuinieren Hoogeveen, tuintje huren Hoogeveen, tuin huren Hoogeveen, groenten vebouwen, fruit telen, Volkstuinencomplex Hoogeveen, locatie de weide, locatie krakeel, complex de weide, complex krakeel